Hopp til hovedinnholdet

Alex. Kiellands gate 10 - oppstart av reguleringsarbeid

Formålet er å omregulere til forretning og bolig for utvidelse av eksisterende bebyggelse.

Området som er på ca. 5 daa. omfatter eiendom 81/1812, og er i kommuneplanens arealdel disponert til Kombinert bygge og anleggsfomål, og regulert til Rekkebebyggelse. Planleggingens formål er å omregulere området til forretning og bolig for utvidelse av eksisterende bebyggelse.

Planområdet

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til AT Plan & arkitektur AS ved Espen F. Johannessen.


Naboer og grunneiere blir varslet direkte.


Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:


AT Plan & arkitektur AS, Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 OSLO med kopi til


Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 LILLESTRØM, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 18.02.15. 


Reguleringsarbeider er hjemlet i Plan- og bygningsloven.