Hopp til hovedinnholdet

Detaljregulering for kvartal 24B i Lillestrøm - oppstart

Planleggingens formål er å forberede bygging slik det er beskrevet i områdereguleringsplanen for Lillestrøm Øst.

Planområdet er ca 9900m2 stort og omfatter felt KFA6 i Områdereguleringsplan for Lillestrøm Øst.
Forhandlinger om utbyggingsavtale starter samtidig.Planområdet er i dag regulert til bolig/forretning/kontor/hotell/offentlig og privat tjenesteyting, vei, kjørevei og torg. I kommuneplanen er området avsatt til sentrumsformål og vei. 


Planleggingens formål er å forberede bygging på felt KFA6 i henhold til gjeldende områdeplan. 


Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til planlegger:
Arkitektene Fosse og Aasen AS v/ Bjørn Glomsrød, tlf. 992 51 640


Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til planlegger:


Arkitektene Fosse og Aasen AS, Drammensveien 126, 0277 Oslo med kopi til
Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 06.01.2016


Naboer og grunneiere blir varslet direkte.


Reguleringsarbeider er hjemlet i Plan- og bygningsloven.