Hopp til hovedinnholdet

Detaljreguleringsplan for Bråteveien - oppstart

Statens vegvesen ønsker å regulere gang- og sykkelvei på østsiden av Bråteveien slik at det etableres en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse langs hele Bråteveien mellom riksvei 22 og Strømmen stasjon.

Planleggingens formål er å sikre en god og trygg fremkommelighet for myke trafikanter langs Bråteveien. Statens vegvesen ønsker å regulere gang- og sykkelvei på østsiden av Bråteveien slik at det etableres en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse langs hele Bråteveien mellom rv. 22 og Strømmen stasjon.

Planområdet


Statens vegvesen ønsker synspunkter og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet.


Eventuelle innspill merkes «15/216229», og sendes til: 
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller firmapost-ost@vegvesen.no innen 15. januar 2016.


Kopi av innspillene bes sendt til Skedsmo kommune, planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no.


Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen Region øst v/Sabrina Bayer - tlf 48183760


Naboer og grunneiere blir varslet direkte.


Reguleringsarbeider er hjemlet i Plan- og bygningsloven.