Hopp til hovedinnholdet

Gang- og sykkelvei langs Leirsundveien - oppstart av reguleringsarbeid

Planens hensikt er å etablere gang- og sykkelvei langs Leirsundveien fra brannstasjonen til Rolf Olsens vei.

Området er på ca. 2300 daa og er i kommuneplanens arealdel i hovedsak disponert til LNF-område med hensynssone for landskap-, natur- og kulturmiljø, og til boligbebyggelse. Området er i hovedsak uregulert, med unntak av lengst i nordvest hvor det er regulert til boligformål. Planleggingens formål er å regulere området til samferdselsanlegg, gang- og sykkelvei.


Planområdet


Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Arne Myhrvold, telefon 66 93 84 52, epost arnem@skedsmo.kommune.no. Planarbeidet skjer i samarbeide med Statens vegvesen.


Naboer og grunneiere blir varslet direkte.


Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 13.02.2015