Hopp til hovedinnholdet

Kjeller gård - oppstart av reguleringsarbeid

Arbeidet gjelder mindre endring av eksisterende reguleringsplan for Kjeller gård.

Området er på ca 3 daa og er i kommuneplanens arealdel disponert til boligformål og regulert til blokkbebyggelse.

Planområdet

Formålet med endringen er å:


  • Dele felt BB09 i to felt slik at de følger eiendomsgrensene
  • Legge til rette for økt utnyttelse
  • Øke tillatt makshøyde
  • Tillate 4 etasjer
  • Tillate at balkonger og parkeringskjeller kan overskride byggegrensene 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Skaara arkitekter AS, ved Janeche Bull Borander, tlf. 22 12 50 60 eller janeche@skaara.no


Naboer og grunneiere blir varslet direkte.


Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Skaara arkitekter AS, Drammensveien 130 C, 0277, evt. janeche@skaara.no, med kopi til Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no, innen onsdag 8. april 2015


Reguleringsarbeider er hjemlet i Plan- og bygningsloven.