Hopp til hovedinnholdet

Oppstart av reguleringsarbeid i Segelckes vei 2

Planleggingens formål er i hovedsak å omregulere Segelckes vei 2 fra industri til bolig/ forretning/ kontor/ tjenesteyting/ bevertning. Samtidig startes også forhandlinger om utbyggingsavtale.

Området som omfatter flere eiendommer er på ca. 19,4 daa og er i dag regulert til industri, frittliggende småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, offentlig friområde, park, og friområde sjø og vassdrag. 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til sentrumsformål, friområde og bruk og vern av sjø og vassdrag.

Planområdet

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til forslagsstiller:
Advokatfirmaet Foss Brynhildsen DA v/ Truls Foss, tlf. 23 16 16 04.


Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 


Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til planlegger:
Arkitektene Fosse og Aasen AS, Drammensveien 126, 0277 Oslo, med kopi til
Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 10.06.2015.  


Reguleringsarbeider er hjemlet i Plan- og bygningsloven.