Hopp til hovedinnholdet

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) starter detaljregulering

NRA skal i løpet av en tiårsperiode realisere to prioriterte miljøprosjekter - overvannsrenseanlegg og et biogassanlegg. NRA ønsker derfor å utvide renseanlegget i fjellhallen i Strandveien 22.

Overvannsrenseanlegget (OREA) vil resultere i en betydelig reduksjon av utslippene av urenset avløpsvann til Nitelva og biogassanlegget skal utnytte restprodukter fra avløpsvannet på en mer ressursvennlig måte. NRA ønsker derfor å utvide eksisterende renseanlegg i fjellhallen i Strandveien 22 på Strømmen. Hoveddelen av denne utvidelsen ligger i tilknytning til dagens fjellanlegg. Eksisterende renseanlegg er i dag ikke regulert, og NRA ønsker derfor å gjennomføre en samlet reguleringsprosess for eksisterende renseanlegg og planlagt utvidelse.


Detaljreguleringsplanen vil omfatte det eksisterende renseanlegget som ligger under bakken og utvidelse av dette samt etablering av en biogassbeholder nær administrasjonsbygningen til NRA i Strandveien 22. Planområdet er på ca. 210 daa. Eksisterende anlegg har atkomst via Strandveien og Nedre Rælingsvei. 


Kartutsnittet viser planavgrensning med sort stiplet linje og utvidelsen av renseanlegget med skravur. 

Konsekvensutredning og planprogram

Skedsmo kommune har stilt krav om konsekvensutredning, som også utløser krav om planprogram. Som ledd i varsling av planoppstart er det utarbeidet et forslag til planprogram som grunnlag for planarbeidet.


Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn.


Etter offentlig ettersyn vil Skedsmo kommune fastsette det endelige planprogrammet som gir føringer for videre planarbeid og konsekvensutredning.

Informasjonsmøte

I tilknytning til planarbeidet innbys til åpent informasjonsmøte onsdag 21. januar kl. 19.00 i NRAs lokaler i Strandveien 22.

Lurer du på noe?

Eventuelle spørsmål om saken kan stilles til Eirik Rismyhr, Nedre Romerike Avløpsselskap, tlf. 915 68 778, eirik.rismyhr@nrva.no eller Sara Øen, Sweco Norge AS, tlf. 930 35 966, sara.oen@sweco.no 

Innspill og merknader - frist 2. mars 2015

Merknader og kommentarer til planprogrammet eller til planarbeidet kan sendes til Sweco Norge AS v/Sara Øen, Postboks 80, 0212 Oslo, eller sara.oen@sweco.no, med kopi til
Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 2. mars 2015. 


Det bør tydelig skilles mellom merknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet


Reguleringsarbeider er hjemlet i Plan- og bygningsloven.