Hopp til hovedinnholdet

Sagdalen - oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan

Formålet med planarbeidet er å regulere området til forretning/dagligvarehandel. Området er i dag disponert til boligbebyggelse i kommuneplanen.

Området er på ca 6500 kvadratmeter og omfatter trekanten mellom Engaveien, Strømsveien og eksisterende rundkjøring (eiendommene 77/1435, 77/138, 77/1500, 77/1170, 77/1135, 77/1691).


Planområdet


Det varsles i tillegg om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom Strømsveien 138AS og Skedsmo Kommune for det samme området.


Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
Romerike Arkitekter AS, tlf. 63901355, e-post: anita@romark.no


Naboer og berørte parter blir varslet direkte.


Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til 
Romerike Arkitekter AS, PB.166, 2151 Årnes med kopi til
Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB.313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 10.12.2015.


Reguleringsarbeider er hjemlet i Plan- og bygningsloven.