Hopp til hovedinnholdet

Oppstart av reguleringsarbeid - Nesgata

Planleggingens formål er å omregulere området til boligbebyggelse (småhusbebyggelse) og veg.

Området omfatter eiendommene 81/948 og 81/2536 og er på ca 6000 m2.

Området er regulert til barnehage. I kommuneplanens arealdel er området disponert til bolig.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Aashild Mariussen hos Spor Arkitekter AS, tlf 22931420.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Spor Arkitekter AS, pb 5173 Majorstuen, 0302 Oslo  med kopi til Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 01.08.15.