Hopp til hovedinnholdet

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Strandgården på Kjellerholen

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en kombinasjon av kontor, plasskrevende varer og tjenesteyting.

Området omfatter deler av gnr/bnr 32/8 og er ca 5500 kvadratmeter stort.
Området er ikke tidligere regulert og er i kommuneplanens arealdel disponert til kombinert bebyggelses- og anleggsformål herunder kombinert forretning/industri/lager.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Øvre Romerike Prosjektering AS, Pb 26, 2051 Jessheim v/Andreas Kaarbø, 45286101.


Naboer og grunneiere blir varslet direkte.


Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Øvre Romerike Prosjektering AS med kopi til Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm innen 20.08.2015.