Hopp til hovedinnholdet

Åråsen nord - varsel om endring av plan

Gjeldende reguleringsformål vil bli beholdt men man foreslår å endre byggelinjer.

Planendringen søkes behandlet som en mindre endring av gjeldende plan. Reguleringsarbeidet utføres for Boligutvikling Sør AS av HD Arkitekter AS.
 
Planområdet inngår i regulerings- og bebyggelsesplan ID 307, og er i dag hovedsakelig regulert til boligformål. Gjeldende reguleringsformål vil bli opprettholdt, men det foreslås endrede byggelinjer. Utnyttelse og høyder vil ikke bli endret. 

Planområdet:

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til HD Arkitekter AS:
 
v/Knut M. Haaland, tlf.: 916 44 920
Pb. 5061 Majorstuen, 0301 OSLO 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
HD Arkitekter AS med kopi til Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 10.12.2016.