Hopp til hovedinnholdet

Endring av plan - Berger felt B og C

Det er igangsatt endring av planen for felt B og C på Bergerområdet i Skedsmo. Gjeldende reguleringsformål blir beholdt men man søker å endre grad av utnyttelse.

Det er igangsatt planendring for felt B og C, gnr/bnr 57/57, 58/16 og 58/487 på Berger.  
Planendringen søkes behandlet som en mindre endring av gjeldende plan. 
 
 
Området inngår i Reguleringsplan for Bergerområdet ID 385, og omfatter felt B på ca. 51 000 m² og felt C på ca. 56 000 m². Planområdet er i kommuneplanens arealdel disponert til godsterminal, og regulert til bygninger og anlegg for lett industri og kontor.
 
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Arkitektene Astrup og Hellern AS, 
v/Martin Bakke, Pb 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo, tlf: 414 53 850.
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Arkitektene Astrup og Hellern AS med kopi til Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 04.03.2017.