Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for del av kvartal 1 i Lillestrøm?

Området er på ca. 6000 m² og omfatter gnr/bnr, 82/241 og 82/89 samt tilliggende gater, og er i kommuneplanens arealdel disponert til fremtidig sentrumsformål og regulert til kombinerte formål, det vil si hotell/bevertning/kontor/tjenesteyting/fortau/park.
 
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Anette Flygansvær,
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til forslagsstiller LPO arkitekter as v/ Anette Flygansvær, Postboks 7033 Majorstuen, 0306 Oslo med kopi til Skedsmo kommune, Plan- og bygningsavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm innen 8. mai.
 
Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven