Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for flomvollen på Leirsund?

Hensikten med planen er å gi bedre flomsikring for bebyggelsen i området.

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for flomvern av boligbebyggelsen nærmest Leira ved Leirsund i Skedsmo. Eksisterende flomvoller som omkranser boligområdene i Sundveien og Sundstuveien nord for Leirsund togstasjon vurderes hevet. Flomvern av boligbebyggelsen i Sundstuveien 2, Kjusløkka 1,3 og 5 og Rolf Olsens vei 168 skal også vurderes. Flomvollene og øvrig flomvern foreslås regulert til grønnstruktur.

Områdene som er på cirka 50 mål er i kommuneplanens arealdel disponert til nåværende boligbebyggelse, veg, friområde og LNFR-areal. Områdene er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, veg, gang- og sykkelveg, annen veggrunn og offentlig friområde.
 
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult AS v/ Caroline Widerøe Granberg på telefon 45 43 79 97, eller epost Caroline.Wideroe.Granberg@norconsult.com
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte.
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til følgende adresser innen 04.12.2017:
Reguleringsplanarbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven.