Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid og høring av forslag til planprogram om skytebane på Lahaugmoen?

Planleggingens formål er å erstatte dagens skytebane på Skjetten med en ny, framtidsrettet skytebane som imøtekommer brukernes behov og følger gjeldende støy- og miljøkrav. Det vil utredes mulighet for utfartsparkering, flerbruk og aktiviteter knyttet til marka.


Området som er på cirka 120 mål omfatter gårds- og bruksnummer. 64/3 (skytebane) og 62/2 (atkomstvei over eiendom Lahaugmoen næringspark). Et mindre areal av landbrukseiendom 59/1 omfattes også av planområdet. I kommuneplanens arealdel er planområdet disponert til Annet idrettsformål (skytebane), LNF og kombinerte byggeformål (Lahaugmoen).
 
Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er derfor utarbeidet et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet er lagt ut på høring og legger opp til medvirkning og metoder for valg av utredningsalternativer som skal lede fram til et endelig planforslag. Skedsmo kommune vil fastsette det endelige planprogrammet for påfølgende plan- og konsekvensutredning etter høringen.
 
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Vindveggen Arkitekter AS v/ Guro B. Bredland, tlf. 940 08 369, epost: regulering@vindveggen.no 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte 
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Vindveggen Arkitekter AS på epost eller til Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm med kopi til Skedsmo kommune på epost postmottak@skedsmo.kommune.no eller Planavdelingen, postboks 313, 2001 Lillestrøm innen 13.12.2017.

Forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet igangsettes parallelt med planarbeidet. Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.