Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid og høring av forslag til planprogram på Strømmen stasjon?

Forslagsstiller er Bane NOR Eiendom og planleggingens formål er å tilrettelegge for sentrumsutvikling på Strømmen ved å omregulere området til:

  • kombinert bebyggelse og anleggsformål med underformålene bolig/ forretning/barnehage/annen offentlig eller privat tjenesteyting (kultur, helse, velvære, trossamfunn) og bevertning. 
  • samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur med underformålene torg/kollektivnett/trasé for jernbane/veg/parkeringsplasser/trasé for teknisk infrastruktur/evt. kollektivknutepunkt.
  • grønnstruktur med underformålet park.

Området som er på ca. 64000 m² omfatter gnr/bnr 78/27, 64, 66, 355, 363, 366, 368, gnr/bnr 112/4, 5 og deler av eiendommene gnr/bnr 78/11, 82, 193, 229, 308, 311, 398, gnr/bnr 103/14, gnr/bnr 111/1, gnr/bnr 112/3, gnr/bnr 113/4, 5, gnr/bnr 278/1, 6, gnr/bnr 279/7 og er i kommuneplanens arealdel disponert og regulert til kollektivnett, boligbebyggelse og veg. 

Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det må derfor utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Forslag til planprogram er nå lagt ut på høring. Skedsmo kommune vil fastsette det endelige planprogrammet for påfølgende plan- og konsekvensutredning etter høringen.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Eli Grønn hos Dyrvik Arkitekter, tlf: 415 42 767, epost: eg@dyrvik.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Dyrvik Arkitekter ved Eli Grønn, Grensen 3. 6.etg., 0159 Oslo med kopi til postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, Planavdelingen, Pb 313, 2001 Lillestrøm, innen 16.06.2017.

Det bør tydelig skilles mellom innspill som gjelder planprogrammet og innspill som gjelder reguleringsplanarbeidet. 


Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.