Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid og utbyggingsavtale for kvartal 24 B?


Planområdet er i dag regulert til bolig/forretning/kontor/hotell/offentlig og privat tjenesteyting, vei, kjørevei og torg (felt KFA6 i Områderegulering for Lillestrøm Øst - 25.03.2015). 
I kommuneplanen er området avsatt til sentrumsformål og vei. 

Planleggingens formål er å forberede bygging på felt KFA6 i henhold til gjeldende områdeplan. 
 
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til planlegger: Arkitektene Fosse og Aasen AS v/ Tomas Enger, tlf. 404 36 227, tomas@fosseaasen.no
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til planlegger:
Arkitektene Fosse og Aasen AS, Skippergata 33, 0154 Oslo, tomas@fosseaasen.no med kopi til Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no
innen 07.03.2019.