Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid på Bråteveien/Tømteveien?

Arbeidet omfatter endring av gjeldende reguleringsplan for Bråteveien/Tømteveien. Formålet er å forbedre adkomsten til boligområdet og tilpasse tomteplanen til ny vei.

Det er igangsatt arbeid med endring av reguleringsplan for Bråteveien/Tømteveien i Skedsmo. Planendringen søkes behandlet som mindre endring av reguleringsplan. Planleggingens formål er å forbedre adkomstveien inn i boligområdet og tilpasse tomteplan til ny vei. BYA foreslås videreført. 
Området som er på ca. 75 000 m² omfatter gnr/bnr 75/34. 69/1 med flere, og er i kommuneplanens arealdel disponert til nåværende boligbebyggelse, friområde, annen bebyggelse og faresone, og regulert til bolig, offentlig trafikkområder, fellesområder, offentlig friområde, fareområde og spesialområde.
 
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til: 
Grindaker AS landskapsarkitekter v/ Geir Pettersen og Delén Andreassen 
 
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Grindaker AS Landskapsarkitekter, Pb 1340 Vika. 0113 Oslo med kopi til postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm innen 10.09.2017. 
 
Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.