Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid på Leirsund?

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid på Leirsund, nedenfor Bøler avfallsdeponi. Planleggingens formål er å regulere området til avløps- og renovasjonsanlegg for å rense forurenset vann fra avfallsdeponiet på stedet.

Bakgrunnen for planarbeidet er at Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) ønsker å rense sigevannet (forurenset vann) fra Bøler avfallsdeponi i ROAF Miljøpark lokalt. I dag er det knyttet utfordringer til håndtering av sigevannet, særlig ved store nedbørsmengder. Lokal rensing og etablering av rensedammer vil bedre vannkvaliteten og miljøet i og langs Bølerbekken, samt redusere risikoen for forurensning fra deponiet.


Området er på cirka 38 000 kvadratmeter og omfatter deler av eiendommene med gårds- og bruksnummer 11/1, 12/1 og 12/40. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til områder for andre typer bebyggelse og anlegg (renovasjonsanlegg), samt LNFR. Deler av planområdet er regulert til avløpsanlegg og deponi/renovasjonsanlegg.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Øystein Gjessing Karlsen, tlf. 92264414  eller på e-post.
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Øystein Gjessing Karlsen med kopi til postmottak@skedsmo.kommune.no  eller Skedsmo kommune, Plan- og bygningsavdelingen, Pb 313, 2001 Lillestrøm innen 13.11.2017.
 
Reguleringsplanarbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven.