Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid på Melby langs Tømteveien?

Formålet er å regulere området til boligbebyggelse, barnehage og friområde. Planen innebærer også regulering av kjøreveier og gang-/sykkelveier.

Området er på cirka 66 mål og omfatter gårds- og bruksnummer 69/261. 69/187 med flere og er i kommuneplanens arealdel regulert til boligbebyggelse, veg, grønnstruktur og hensynssone for flomveier.


Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse på epost til hedda.gardsjord@grindaker.no eller ring Hedda S. Gardsjord på telefon 99 69 18 82.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Grindaker AS Landskapsarkitekter med kopi til postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, innen 05.02.18. 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven