Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid på Skedsmokorset?

Det er igangsatt omregulering for boliger i Svennebyveien 1-23, Leirsundveien 4 og deler av tilliggende samferdselsanlegg og dyrket mark, ved Skedsmokorset i Skedsmo.  Planleggingens formål er å omregulere området til bolig/institusjon og offentlig/privat tjenesteyting, med økt grad av utnytting.


Området som er på ca. 38 750 m² omfatter gnr/bnr 22/1, 37/7, 37/22, 37/66, 37/69, 37/105, 37/106, 37/107, 37/108, 37/208, 37/382, 37/383, 37/386, 37/405, 37/438, 37/542, 37/654, 100/11, 116/15, 214/2 samt en del av Svennebyveien som mangler gårds- og bruksnummer. 

I kommuneplanens arealdel er arealene disponert til eksisterende bolig, offentlig eller privat tjenesteyting, veg, framtidig hovedveg og jordbruk med hensynssone landskap. Arealene er regulert til bolig, veg, brannstasjonsformål og spesialområde – bevaring. 
 
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til tegn3 AS, v Nina Ubisch, Postboks 18, 0216 Oslo, mobil 45 66 11 90
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til tegn3 AS med kopi til Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 08.03.2017.