Hopp til hovedinnholdet

Kvartal 10 - varsel om oppstart av planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale

Planleggingens formål er å regulere området til kombinert formål for vei, bolig, forretning, bevertning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting.

Området er på ca. 18200 m2 og er i kommuneplanens arealdel disponert til sentrumsformål, og regulert til bolig, frittliggende småhus, kontor, forretning, offentlig bebyggelse, allmennyttig formål og kjørevei. 
 

 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Dark arkitekter v/ Stian Kvil, 41204401.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:

Dark arkitekter AS, postboks 457 Skøyen, 0213 OSLO eller til stian@dark.no  med kopi til 

Skedsmo kommune, Planavdelingen, postboks 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no  innen 24.12.2016.