Hopp til hovedinnholdet

Nesgata 19 med flere - oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale

Planleggingens formål er å omregulere området til Bebyggelse og anlegg – Bolig blokkbebyggelse/ forretning/bevertning/ kontor/ tjenesteyting/barnehage/ frittliggende småhusbebyggelse, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – vei, gang/sykkelvei, gangvei.

Planarbeidet ble annonsert i Romerikes Blad 2. mars 2016, men ikke på kommunens hjemmesider. De som har levert merknader tidligere trenger ikke levere på nytt. For nye merknader er fristen 20. desember 2016.

 
Området som er på ca. 87,2 mål er i kommuneplanens arealdel disponert til framtidig område for kombinert bebyggelse og anleggsformål - tjenesteyting/kontor/boligbebyggelse og regulert til blandet formål bolig, kontor, forretning. 
 
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo, +47 22 71 70 70. 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Arcasa arkitekter AS, Sagveien 23 C III, 0459 Oslo, arcasa@arcasa.no eller eivind@arcasa.no
med kopi til Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no.