Hopp til hovedinnholdet

Nittedalsgata 50 - oppstart av planarbeid og planprogram til offentlig ettersyn

Formålet med planarbeidet er å omregulere området til forretning/kontor/tjenesteyting/bevertning/bolig.

Området som er på ca. 20 000m2 (omfatter gnr/bnr 83/78, 154, 438, 478, 718 - 84/9, 10, 11, 12 - 103/5, 9 - 281/3, 48) er i kommuneplanens arealdel disponert til sentrumsformål, og regulert til hhv forretning/industri, forretning/kontor, bensinstasjon samt kjøreveg og grøntområde.


Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Som ledd i varsling av planoppstart skal det derfor utarbeides planprogram i henhold til pbl. § 4-1, jfr. § 12-9 som grunnlag for planarbeidet. Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram, vil Skedsmo kommune fastsette det endelige programmet for den etterfølgende plan- og konsekvensutredningen.


Planarbeidet utføres av HRTB AS Arkitekter på vegne av Nittedalsgata 50 AS. For nærmere informasjon om planarbeidet kan spørsmål rettes til Bendik Aursand på tlf: 909 62 038.


Naboer og grunneiere blir varslet direkte.


Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til HRTB AS Arkitekter, St. Olavs gate 28, 0166 Oslo med kopi til

Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 31.01.17.

Det bør tydelig skilles mellom merknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet.

Reguleringsarbeider er hjemlet i Plan og bygningsloven.