Hopp til hovedinnholdet

Ny grunnskole i Sophie Radichs vei – oppstart av planarbeid

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge ny kommunal grunnskole og utvidelse av eksisterende eller oppføring av ny flerbrukshall. Planprogram for området legges samtidig ut til offentlig ettersyn.

Viktige problemstillinger vil være plassering og utforming av bebyggelse, atkomst, parkering, ivaretakelse av eksisterende skolebygg, grønnstruktur og hensynet til naboeiendommer. For øvrige eiendommer innenfor planavgrensningen vil eksisterende arealbruk i hovedsak videreføres. 
 
Planområdet er på ca. 52 500 m2. Arealbruken innenfor området omfatter i dag både ubebygd areal (83/801 og 83/796), samt industri- og næringsarealer, i form av drivhus/plantasje (83/786), bil/maskinverksted (83/790), snekkerverksted (83/789), og annen næringsvirksomhet (83/793). I tillegg ligger det et privathus (83/787) inne på området, samt en flerbrukshall (83/450).
Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel disponert til tjenesteyting og kombinert bebyggelse og anlegg.

Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram vil Skedsmo kommune fastsette det endelige planprogrammet for den etterfølgende plan- og konsekvensutredningen.
 
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Trude Lian, telefon: 46409302.
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til tegn_3 v/ Trude Lian, Lilleakerveien 8, Pb. 18, 0216 Oslo med kopi til 
Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 02.01 2017.

Det bør skilles tydelig mellom merknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet.