Hopp til hovedinnholdet

Reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelveg mellom Leikvoll og Klampenborg

Har du innspill til reguleringsplanarbeid og forslag til planprogram for gang- og sykkelvei mellom Leikvoll og Klampenborg i Skedsmo og Gjerdrum?

Planleggingens formål er å legge til rette for opparbeidelse av gang- og sykkelveg.

Reguleringsplanarbeid er allerede igangsatt. For å sikre at tilstrekkelig areal blir utredet, omfatter den varslede avgrensningen mer enn det selve planarbeidet vil få konsekvenser for.

 

Området som totalt er på cirka 224 dekar (daa), og omfatter disse gårds- og bruksnumrene (gnr/bnr) 55/1, 55/16, 32/31, 32/3, 32/6, 32/16, 30/13, 32/14, 32/28, 32/22, 32/21, 30/6, 30/21, 30/2, 30/3, 86/1, 55/4, 55/14, 32/8, 31/1, 31/2, 32/19, 32/20, 30/4, 28/18, 28/21, 28/24, 102/13.

Arealet innenfor Skedsmo kommune er i kommuneplanens arealdel avsatt til samferdselsanlegg (veg) og landbruks-, natur-, og friluftsformål (LNFR). Hele området er videre avsatt med hensynssone for landskap. Fra Leikvoll og sørover er det regulert gang- og sykkelveg i reguleringsplan 201 «Gang-/sykkelveg langs vestsiden av riksvei 120 fra Åsenhagen til Leikvoll.

 

Arealet innenfor Gjerdrum kommune er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR, samt et mindre område til LNFR areal for spredt boligbebyggelse ved Bråtesletta. Fremtidig gang- og sykkelveg langs fylkesvei 120 i Gjerdrum kommune er vist med rød stiplet linje i kommuneplanens arealdel.

 

Det er en målsetting å justere/legge om enkelte atkomstveger og kryss på strekningen, slik at de får en mer trafikksikker utforming enn i dag. Tiltaket representerer siste delstrekning i prosjektet med å sikre en sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Skedsmokorset og Ask sentrum.

 

Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Som ledd i varsling av planoppstart skal det derfor utarbeides planprogram i henhold til pbl. § 4-1, jfr. § 12-9 som grunnlag for planarbeidet. Forslag til planprogram er nå lagt ut på høring.

Skedsmo og Gjerdrum kommuner vil fastsette det endelige planprogrammet for påfølgende plan- og konsekvensutredning etter høringen.

 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. I tillegg er varsel om oppstart av planarbeider og offentlig ettersyn av planprogram lagt ut på kommunenes nettsider:

Kontakt

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Sweco Norge AS v/ Ina Lystad Jacobsen, e-post: ina.lystad.jacobsen@sweco.no, tlf. 47 31 28 26 innen 16.12.2016.

Det bør tydelig skilles mellom merknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet. Merknader og synspunkter skal sendes med kopi til:

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven