Hopp til hovedinnholdet

Reguleringsplanarbeid og forslag til planprogram for Hvam

Det er igangsatt omregulering for næringsområdene på Hvam i Skedsmo kommune. Planområdet skal få en forsterket urban karakter med link mot byen og det skal legges til rette for en blågrønn struktur. Hvam- området skal være en byport som er godt synlig fra E6. Planleggingens formål er å regulere området til næring for plasskrevende varehandel med tilhørende kontorvirksomhet. Det er ønskelig med økt grad av utnytting, gode estetiske kvaliteter, bedret veistruktur samt kollektivtraséer. 

Området som er på ca. 983 mål omfatter området som er merket "Områderegulering Hvam" i kartet. Planområdet er i kommuneplanens arealdel disponert til forretning, hotell, industri, kombinert bebyggelse og anleggsformål, lager, offentlig og privat tjenesteyting, bolig, vei, idrettsanlegg, friområde, LNFR – areal samt bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Området er regulert gjennom 20 ulike reguleringsplaner hvor hovedformålene er næringsvirksomhet, industri, hotell, kontor, allmennyttig formål, veiformål, park og friluftsområde.

Områdereguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og som en del av planprosessen skal det utarbeides et planprogram i henhold til PBL. §4-1, jfr. §12-9 som grunnlag for planarbeidet. 
Forslag til planprogram er nå lagt ut på høring.
Etter offentlig ettersyn vil Skedsmo kommune fastsette det endelige planprogrammet for påfølgende plan- og konsekvensutredning. 
27.04.2017 ble det avholdt et informasjonsmøte hvor det ble gitt informasjon om planarbeidet. 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til; Mariann Widerberg hos Hjellnes Consult, telefon: 922 26 028 eller til postmottak@skedsmo.kommune.no, Berit Irmgard Hessel på tlf: 669 38 552.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Forslag til planprogram vil ligge i papirformat hos Skedsmo kommune og kan tilsendes dersom det er ønskelig.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Hjellnes Consult v/ Mariann Widerberg, Plogveien 1, 0679 Oslo med kopi til Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm innen 19.05.2017.

Det bør tydelig skilles mellom innspill som gjelder planprogrammet og innspill som gjelder reguleringsplanarbeidet. 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.