Hopp til hovedinnholdet

Områdereguleringsplan for Lillestrøm øst er vedtatt

Kommunestyret vedtok 25. mars områdereguleringsplan for Lillestrøm øst.

Grunnet innsigelse fra Jernbaneverket er deler av hensynssone H760 i plankartet og deler av bestemmelsenes §§ 1, 5 og 6.9 unntatt fra rettsvirkning.


Se behandlingen i kommunestyret 25.mars på nett-tv.


I møtekalenderen finnes plandokumentene (PS 15/22, 11/7501)


Krav om erstatning i samsvar med pbl. § 15-3, annet ledd, samt krav om innløsning av grunn i samsvar med pbl. § 15-2, må være satt fram senest 3 år etter at vedtaket er offentlig kunngjort.


Kommunestyrets vedtak kan i medhold av pbl. § 12-12 og forvaltningslovens § 28, påklages innen 3 uker Jfr. forvaltningslovens kap.VI.


Planen kan også ses hos Skedsmo kommune, teknisk sektor, Jonas Lies gt. 18, 2000 Lillestrøm


Eventuelle klager på ovennevnte vedtak sendes:
Skedsmo kommune, teknisk sektor, planavdelingen, postboks 313, 2001 Lillestrøm