Hopp til hovedinnholdet

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017

Det kan søkes om tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter eller alternative mestringsarenaer.

Vær oppmerksom på kort søknadsfrist, fredag 2. desember 2016.

Les mer og søk hos Bufdir.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd. Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2017:

  • Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.
  • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
  • Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Kontaktperson i Skedsmo kommune

Kristin Kyhen Ramstad
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, 
som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn skal 
ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.