Frydenlund skole og ressurssenter

Besøksadresse:
Frydenlundsgata 25
2010 Strømmen

Postadresse:
Pb 313
2001 Lillestrøm

frydenlund@skedsmo.kommune.no

66 93 88 60Se større kart Vis kart
Rektor

Toril Wangen Hexeberg

torhex@skedsmo.kommune.no

Undervisningsinspektør

Kari Syvertsen

KariSy@skedsmo.kommune.no

Undervisningsinspektør

Karen Grini

kargri@skedsmoskolen.no

Sekretær

Kristin M. Krogstad

KristinMK@skedsmo.kommune.no

Logopedi og spes. ped.voksne, Strømsveien 80

Strømsveien 80
2010 Strømmen

Undervisningsinspektør

Kaj H. Breistein

kajb@skedsmo.kommune.no

66932340

Teamleder

Eli Irene Sandø Kjus

Elikju@skedsmo.kommune.no

66932346

90764379

Helsesøster

Unni Weydahl

unnwey@skedsmo.kommune.no

66938857

Siden vår på facebook

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes nye læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri

 • Elev/foreldre kan søke om permisjon/fri fra skolen.
 • I Skedsmo kommune gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolene.
 • Du søker permisjon/fri via elektronisk søknadsskjema.
 • Søknader om fri behandles av skolen. 


Søke fri fra skolen (permisjon)
 

Regler for permisjon og elektronisk søknadsskjema.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid, og vil ikke berøre elevene.

15. august 2016

16. august 2016

17. august 2016

02. januar 2017

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).

Du kan

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.


Bytte skole
 

 

Regler for skoletilhørighet, skolebytte og søknadsskjema.

Søk plass på Frydenlund skole


Søke plass på Frydenlund skole (PDF)
 

En søknad om skoleplass på Frydenlund, er en søknad om skolebytte fra elevens hjemmeskole (den nærmeste skolen).
Skolen har begrenset med plasser, og skoleplass på Frydenlund er ingen individuell rettighet.

Søknadsfristen er 1. januar.
Søknaden sendes: Utdanningssektoren, PB 313, 2001 Lillestrøm

Vedtak fattes innen 1. april, og du kan forvente svar i begynnelsen av april.

Les om kriterier for opptak og prioritering av søkere i § 6 i utdanningssektorens rutiner ved skolestart, skolebytte og flytting.

Om skolen

Frydenlund skole og ressurssenter er en del av Skedsmo kommunes grunnskole. Vi er en skole med høy spesialpedagogisk kompetanse. Vi bistår etter behov de andre grunnskolene med veiledning og kunnskapsdeling. Elevene som går i 1.–10. trinn har store sammensatte lærevansker. Frydenlund skole gir et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud etter kap. 5 i Opplæringsloven. Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP). Skolen gir et SFO tilbud fra 1.–10.klasse.

Ressurssenteret består av 3 team som gir logopedisk- og spesialpedagogisk tilbud til kommunenes innbyggere, barn og voksne.

Satsningsområder
Videreføre relasjonsledelse som ledelsesmodell og pedagogisk plattform.

 • Styrke læringsmiljøet ved å arbeide med relasjonene elev–elev, lærer–elev og klasseledelse.
 • Veiledning til personalet ved skolevandring og videoveiledning.
 • Støtte elevrådet, la elevene få innflytelse over egen skolehverdag.
 • Forebygge atferdsvansker ved opplæring i programmet De utrolige årene av Caroline Webster Stratton.
 • Utvikle skolens og ressurssenters digitale arbeid, informasjon til foreldre og IKT arbeid med vekt på nettbrett i undervisningen.

Skolestart

Her finner du nyttig og viktig informasjon om å begynne på skolen - for 1. trinns foreldre og andre med barn i skolen.

Skolestart - Om skoletilbudet, organisering og hvem som gjør hva innenfor skolesektoren.

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesøster på skolen finner du øverst på siden.

Hun er på skolen på mandager og annen hver  onsdager (i ulike uker).

Dersom du ikke får tak i henne kan du ringe:

Strømmen/Skjetten helsestasjon Tlf. 63 84 95 80, som vil formidle beskjed.

Har du fylt 13 år kan du også kontakte Helsestasjon for ungdom.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere. 


SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barna  omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Funksjonshemmede barn som er elever ved Frydenlund skole og ressurssenter, gis et tilbud til og med 10. årstrinn.Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

 Logopedhjelp til barn


Søke logopedhjelp til barn (PDF)
 

Alle søknader om logopedhjelp sendes direkte til Frydenlund skole- og ressurssenter via barnehage, skole eller helsesøster.

Logopedene  jobber med barn og unge i alderen 0–16 år og gir hjelp med språk og talevansker. Logopedene har ansvaret for både barnehager og skoler i kommunen.

De utreder og diagnostiserer barn fra 0–16 år i forhold til uttalevansker, stemmevansker, stamming, svelgevansker, språkvansker og leppe-, kjeve-, og ganespalte. De vurderer eventuelle behov for videre oppfølging som kan være logopedtimer og veiledning til personale og foreldre.

Spesialundervisning og logoped -voksne

Logopedtilbud til voksne


Søke logoped til voksne
 Vi gir tilbud til voksne som etter sykdom, skade eller ulykke har behov for gjenopptrening av kommunikasjonsferdigheter etter opplæringslovens kap. 4A-2. Tilbudet gis etter henvisning fra sykehusene og i noen tilfeller fra fastlege eller ved egen søknad.

 

Spesialundervisning til voksne med lese- og skrivevansker


Søke spesialundervisning for voksne (PDF)
 Vi gir gir tilbud til voksne med lese- og skrivevansker. Det er voksne med dysleksi problemer, voksne som etter sykdom, skade eller ulykke har behov for spesialundervisning, og voksne som trenger bedre lese- og skriveferdigheter for å komme i jobb.

Alle innmeldte/henviste brukere blir vurdert av PPA/ ekstern logoped som utarbeider sakkyndig vurdering som danner grunnlag for enkeltvedtak. Ressursen gis som enkelttimer eller i gruppe.

 

Spesialundervisning til voksne utviklingshemmede
 


Søke spesialundervisning for voksne (PDF)
 Voksenavdelingen tilbyr spesialundervisning til voksne utviklingshemmede som trenger vedlikehold eller nyinnlæring etter Opplæringslovens kap. 4. 

Ungdomsundersøkelsen 2013

Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2013 -resultater

I februar ble det gjennomført en undersøkelse blant alle ungdomsskoleelever i kommunen om å være ung i Skedsmo. Svarprosenten var på 89%.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung, og kom som politisk sak i kommunestyret 11.12.13 (sak13/135), etter å ha vært oppe i ulike politiske utvalg.

Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen tyder på at kommunen har en veltilpasset ungdomsgenerasjon med tette bånd til foreldrene, høy skoletrivsel og få har erfaringer med rus og kriminalitet.Noen av ungdommene har gitt svar som gir grunn til bekymring og utfordringer. Dette må tas på alvor, men totalt sett er det veldig gode tilbakemeldinger. 

Planer

Virksomhetsplan 2016 Frydenlund skole og ressurssenter

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Sist oppdatert 1. mars 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding.
Au, da: her skar det seg dessverre litt.