Frydenlund skole og ressurssenter

Besøksadresse:
Frydenlundsgata 25
2010 Strømmen


Send e-post

66 93 88 60Se større kart Vis kart
Rektor

Toril Wangen Hexeberg

Send e-post

Spes.ped. voksne, Solbakken

Landskronaveien 517
2013 Skjetten

979 90 652

Logopedi voksne, Skedsmotun

Husebyveien 18
2020 Skedsmokorset

Eli I.S. Kjus

Send e-post

64 83 72 10

90 76 43 79

Undervisningsinspektør

Kari Syvertsen

Send e-post

Undervisningsinspektør

Kaj H. Breistein

Send e-post

Sekretær

Kristin M. Krogstad

Send e-post

Siden vår på facebook

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes nye læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. Skoleportalen tas i bruk for alle, også foreldrene fra høsten 2015.

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri

 • Elev/foreldre kan søke om permisjon/fri fra skolen.
 • I Skedsmo kommune gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolene.
 • Du søker permisjon/fri via elektronisk søknadsskjema.
 • Søknader om fri behandles av skolen. 


Søke fri fra skolen (permisjon)
 

Regler for permisjon og elektronisk søknadsskjema.

Skolens ferier og fridager

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).

Du kan

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.
 • Melde adressenedring.

Regler for skoletilhørighet, skolebytte og søknadsskjema.

Søk plass på Frydenlund skole


Søke plass på Frydenlund skole (PDF)
 

En søknad om skoleplass på Frydenlund, er en søknad om skolebytte fra elevens hjemmeskole (den nærmeste skolen).
Skolen har begrenset med plasser, og skoleplass på Frydenlund er ingen individuell rettighet.

Søknadsfristen er 1. januar.
Søknaden sendes: Utdanningssektoren, PB 313, 2001 Lillestrøm

Vedtak fattes innen 1. april, og du kan forvente svar i begynnelsen av april.

Les om kriterier for opptak og prioritering av søkere i § 6 i utdanningssektorens rutiner ved skolestart, skolebytte og flytting.

Om skolen

Frydenlund skole og ressurssenter er en del av Skedsmo kommunes grunnskole. Vi er en skole med høy spesialpedagogisk kompetanse. Vi bistår etter behov de andre grunnskolene med veiledning og kunnskapsdeling. Elevene som går i 1.–10. trinn har store sammensatte lærevansker. Frydenlund skole gir et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud etter kap. 5 i Opplæringsloven. Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP). Skolen gir et SFO tilbud fra 1.–10.klasse.

Ressurssenteret består av 3 team som gir logopedisk- og spesialpedagogisk tilbud til kommunenes innbyggere, barn og voksne.

Satsningsområder
Videreføre relasjonsledelse som ledelsesmodell og pedagogisk plattform.

 • Styrke læringsmiljøet ved å arbeide med relasjonene elev–elev, lærer–elev og klasseledelse.
 • Veiledning til personalet ved skolevandring og videoveiledning.
 • Støtte elevrådet, la elevene få innflytelse over egen skolehverdag.
 • Forebygge atferdsvansker ved opplæring i programmet De utrolige årene av Caroline Webster Stratton.
 • Utvikle skolens og ressurssenters digitale arbeid, informasjon til foreldre og IKT arbeid med vekt på nettbrett i undervisningen.

Skolestart

Her finner du nyttig og viktig informasjon om å begynne på skolen - for 1. trinns foreldre og andre med barn i skolen.

Skolestart - Om skoletilbudet, organisering og hvem som gjør hva innenfor skolesektoren.


SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barna  omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Funksjonshemmede barn som er elever ved Frydenlund skole og ressurssenter, gis et tilbud til og med 10. årstrinn.Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

 Logopedhjelp til barn


Søke logopedhjelp til barn (PDF)
 

Alle søknader om logopedhjelp sendes direkte til Frydenlund skole- og ressurssenter via barnehage, skole eller helsesøster.

Logopedene  jobber med barn og unge i alderen 0–16 år og gir hjelp med språk og talevansker. Logopedene har ansvaret for både barnehager og skoler i kommunen.

De utreder og diagnostiserer barn fra 0–16 år i forhold til uttalevansker, stemmevansker, stamming, svelgevansker, språkvansker og leppe-, kjeve-, og ganespalte. De vurderer eventuelle behov for videre oppfølging som kan være logopedtimer og veiledning til personale og foreldre.

Spesialundervisning og logoped -voksne

Logopedtilbud til voksne


Søke logoped til voksne
 

Avdeling Skedsmotun gir tilbud til voksne som etter sykdom, skade eller ulykke har behov for gjenopptrening av kommunikasjonsferdigheter etter opplæringslovens kap. 4A-2 .  Disse blir henvist fra sykehusene og i noen tilfeller fra fastlege eller ved egen søknad.

Spesialundervisning til voksne med lese- og skrivevansker


Søke spesialundervisning for voksne (PDF)


Avdeling Skedsmotun gir tilbud til voksne med lese- og skrivevansker. Det er voksne med dysleksi problemer, voksne som etter sykdom, skade eller ulykke har behov for spesialundervisning, og voksne som trenger bedre lese- og skriveferdigheter for å komme i jobb.

Alle innmeldte/henviste brukere blir vurdert av PPA/ ekstern logoped som utarbeider sakkyndig vurdering som danner grunnlag for enkeltvedtak. Ressursen gis som enkelttimer eller i gruppe.

Spesialundervisning til voksne utviklingshemmede


Søke spesialundervisning for voksne (PDF)


Voksenavdelingen tilbyr spesialundervisning til voksne utviklingshemmede som trenger vedlikehold eller nyinnlæring etter Opplæringslovens kap. 4. For tiden er denne undervisningen lokalisert på  Solbakken Arbeids- og Aktivitetssenter.

Ungdomsundersøkelsen 2013

Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2013 -resultater

I februar ble det gjennomført en undersøkelse blant alle ungdomsskoleelever i kommunen om å være ung i Skedsmo. Svarprosenten var på 89%.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung, og kom som politisk sak i kommunestyret 11.12.13 (sak13/135), etter å ha vært oppe i ulike politiske utvalg.

Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen tyder på at kommunen har en veltilpasset ungdomsgenerasjon med tette bånd til foreldrene, høy skoletrivsel og få har erfaringer med rus og kriminalitet.Noen av ungdommene har gitt svar som gir grunn til bekymring og utfordringer. Dette må tas på alvor, men totalt sett er det veldig gode tilbakemeldinger. 

Planer

Virksomhetsplan 2015 Frydenlund skole og ressurssenter

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Sist oppdatert 2. februar 2015