Tæruddalen skole

Besøksadresse:
Tæruddalen 10
2020 Skedsmokorset


Send e-post

63 87 64 75

Se større kart Vis kart
Rektor

Kristine Gilleberg

Send e-post

Undervisningsinspektør

Anne Pleym

Send e-post

Sekretær

Sigrun Rustad

Send e-post

Skolen vår på Facebook

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes nye læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. Skoleportalen tas i bruk for alle, også foreldrene fra høsten 2015.

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri

 • Elev/foreldre kan søke om permisjon/fri fra skolen.
 • I Skedsmo kommune gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolene.
 • Du søker permisjon/fri via elektronisk søknadsskjema.
 • Søknader om fri behandles av skolen. 


Søke fri fra skolen (permisjon)
 

Regler for permisjon og elektronisk søknadsskjema.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

11. august 2014

12. august 2014

13. august 2014

14. august 2014

15.august 2014

Ordensreglement

Slette fravær

 • Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 
 • Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.
 • Søknadskjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for. 

 Sletting av gyldig fravær, regler og søknadsskjema.

Klage på karakter

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).

Du kan

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.
 • Melde adressenedring.

Regler for skoletilhørighet, skolebytte og søknadsskjema.

Om skolen

Tæruddalen er en ungdomsskole med 460 elever pr. i dag. Tæruddalen skole har en fin beliggenhet innerst i Tæruddalen, ved begynnelsen av Romeriksåsen. Skolen ble tatt i bruk høsten 1998. Skolen har stor glede av marka, Fjellhallen og den nye Tærudhallen.

Satsningsområder

 • Kvalitetssikring av læringsmiljøet
 • Lesing
 • Individuell vurdering
 • Elevene opplever en mestringssituasjon som fremmer motivasjon og læring
 • Elevene opplever et inkluderende skolemiljø som anerkjenner elevenes mangfold

Kulturuke

Vi arbeider helhetlig med kultur, og vi gjennomfører en kulturuke i vårhalvåret der ulike aktiviteter på tvers av klasser og trinn tilbys elevene etter ønsker.

Valgfag

 • Teknologi i praksis
 • Sal og scene
 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Tæruddalen skoles bibliotek.

Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesøster

Helsesøster Stine Rudiløkken, jobbmobil: 94 83 31 65 er på skolen mandager, torsdager og fredager. 

Ungdomsundersøkelsen 2013

Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2013 -resultater

I februar ble det gjennomført en undersøkelse blant alle ungdomsskoleelever i kommunen om å være ung i Skedsmo. Svarprosenten var på 89%.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung, og kom som politisk sak i kommunestyret 11.12.13 (sak13/135), etter å ha vært oppe i ulike politiske utvalg.

Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen tyder på at kommunen har en veltilpasset ungdomsgenerasjon med tette bånd til foreldrene, høy skoletrivsel og få har erfaringer med rus og kriminalitet.Noen av ungdommene har gitt svar som gir grunn til bekymring og utfordringer. Dette må tas på alvor, men totalt sett er det veldig gode tilbakemeldinger. 

Planer

Virksomhetsplan for Tæruddalen skole 2015.

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Sist oppdatert 5. februar 2015