Sten-Tærud skole

Besøksadresse

Gjoleidveien 21
2019 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Eva Marie Klaussen

Undervisningsinspektør

Anne Guro Rød

Undervisningsinspektør

Gry Marit Håvie

SFO-Leder

Mona Olsen

Sekretær

Elin McCall

Helsesøster

Gunn Rigmor Ihler

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen


Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri

 • Elev/foreldre kan søke om permisjon/fri fra skolen.
 • I Skedsmo kommune gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolene.
 • Du søker permisjon/fri via elektronisk søknadsskjema.
 • Søknader om fri behandles av skolen. 

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid, og vil ikke berøre elevene.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

 • I Skedsmo er det laget en egen standard for samarbeidet mellom skole og hjem. Her finner du informasjon om hva som foreldre kan forvente av kontaktlæreren, rektor, medvirkningsorganene  og kommunen. Her finnes også råd om hvordan foreldre kan bidra til et godt skole-hjem-samarbeid.
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen  (FUG) gir råd og veiledning til foreldre med barn i grunnskolen. 

 • I tillegg har hver skole et eget Foreldrearbeidsutvalg (FAU) som arbeider for et godt samarbeid mellom skole og hjem. 

Ordensreglement

Slette fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 

Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.

Søknadskjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for. 

Sletting av gyldig fravær, regler og søknadsskjema.

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Sten-Tærud skole ble bygget i 1953 og er siden utvidet med lokalene til tidligere Skedsmovollen skole. Skolen har i dag elever på 1–10.trinn. Vi har 535 elever fordelt på 24 klasser (høsten 2014). Skolen har tilgang til kunstgressbane, skaterampe, akebakke og skogsområde. Skolens «miljøverksted» er til for elever som ønsker råd, veiledning og noen som kan lytte.  

Satsningsområder

 • Elevenes læringsmiljø 
 • Klasseledelse
 • Utvikle vurderingspraksisen

Valgfag

 • Teknologi i praksis
 • Forskning i praksis
 • Produksjon for salg
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon for sal og scene

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesøster finner du øverst på siden.

Dersom du ikke får tak i henne kan du ringe:

Skedsmokorset helsestasjon Tlf. 64 83 85 80 som vil formidle beskjed.


Har du fylt 13 år kan du også kontakte helsestasjon for ungdom.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Sten-Tærud skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Ungdomsundersøkelsen 2016


Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2016 -resultater
.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung. Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet.

Planer

Ansatte

Fant du det du lette etter?